• چهارشنبه،02 بهمن 1398
 • ورود
   

  • شرح وظایف اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد مقدس

    اداره کل منابع انسانی موظف به انجام کلیه امور مربوط به تامین ، بهسازی ، نگهداشت ، بکارگیری و توسعه نیروی انسانی تحت پوشش شهرداری مشهد مقدس می باشد .
   این اداره کل ماموریت خود را با مرکزیت دادن به مشتریان ( کارکنان شهرداری مشهد مقدس ) به عنوان محور ارائه خدمات و با تکیه بر تعهد مداری و بهره گیری از شایستگی های کارکنان ، تعهدات خود را بر پایه اصول علمی و با مشارکت کارکنان به طور اثر بخش و کارا به انجام خواهد رسانید .


   الف ) حوزه بهسازی منابع انسانی:
   1- اقدام در زمینه تدوین وتنظیم سیاست ها ، برنامه های راهبردی کوتاه ، میان و بلند مدت و اهداف کلان برنامه ای و نحوه اجرای برنامه ها در حوزه امور محوله متناسب با استراتژی های کلان و انتظارات سازمان و تعیین اولویت در هر مورد .
   2- هماهنگی و هدایت مجموعه دررابطه با تهیه و صدور بخشنامه ودستورالعمل های اجرایی لازم به منظور اعمال هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح قوانین به مراجع ذیصلاح در زمینه مدیریت منابع انسانی .
   3- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور اصلاح فرهنگ و رفتار سازمانی براساس الگوهای مصوب .
   4- بررسی پیش نویس قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین مورد عمل .
   5- ارائه راهکارها ، طرح های کاربردی و تدوین معیارهایی در خصوص نحوه تامین، توزیع ، نگهداشت وارتقاء نیروی انسانی
   6- نظارت بر حسن اجرای امور (‌مرتبط با مدیریت منابع انسانی ) در سایر واحدهای زیر مجموعه و ارائه پیشنهاد به واحدها .
   7- مطالعه و بررسی ،‌ارائه و اجرای طرح ها و برنامه های رفاهی و ارزشیابی عملکرد کارکنان ، کنترل سازمانی و همچنین بهداشت وایمنی محیط کار و چگونگی خروج از خدمت (رها سازی)و سایر امور مرتبط با برنامه ریزی نیروی انسانی .
   8- بررسی واظهار نظر پیرامون نظام های نوین مدیریت منابع انسانی و همکاری برای استقرار در سازمان متبوع و واحدهای تابعه.
   9- برنامه ریزی و جهت دهی به فعالیت مستمر در زمینه اصلاح روش ها ،‌رویه ها و فرایندهای موجود با مشارکت متصدیان امور.
   10- ارائه الگوهای ویژه ارتباطات سازمانی و تلاش در جهت برقراری ارتباط منطقی با کارکنان و شناسایی به موقع نیازهای ایشان و مرتفع نمودن آن .
   11- هدف گذاری ، رهبری و هدایت ، توسعه و ارزشیابی عملکرد گروههای کارشناسی در راستای تحقق اهداف سازمان متبوع .
   12- تهیه و انتشار اطلاعات و دستاوردهای حاصله درمورد وضعیت منابع انسانی شهرداری و فعالیتهای انجام یافته در این زمینه.
   13- سیاستگزاری و برنامه ریزی در خصوص تعیین اولویتها و نحوه توزیع منابع در اختیار بین واحدها و دستگاههای وابسته و تابعه.
   14- تلاش و ایجاد زمینه های لازم در جهت جذب ، نگهداری و ارتقاء نیروی انسانی کارآمد برای کلیه واحدهای ستادی و اجرایی.
   15- ایجاد زمینه به منظور برگزاری سمینارها ، هما یشها و کارگاههای آموزشی در رابطه با مدیریت نیروی انسانی .

   ب ) حوزه تامین منابع انسانی :
   1- تعیین اولویت های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مدیریت تامین منابع انسانی و جهت دهی به مطالعات مذکور .
   2- نظارت و هدایت اجرای طرحها و پروژه های محوله مرتبط با وظایف شغلی ( موضوع مدیریت تامین منابع انسانی ) .
   3- هدایت مطالعات و طرح های کاربردی مرتبط با نیاز سنجی ، برنامه ریزی ، تامین و تعدیل نیروی انسانی ( ثابت و موقت ) .
   4- طبقه بندی و شکل دهی نیازهای انسانی سازمان متبوع در قالب طراحی مشاغل و تشکیلات تفصیلی ( پست های سازمانی ).
   5- اقدام و پیگیری در زمینه اخذ مجوز استخدامی سازمان متبوع وتسهیم بین واحدهای تابعه طبق شاخص های مطروحه .
   6- تعیین سهم نیروی واحدها به تناسب میزان تقاضای نیرو ، تعداد نیروی در اختیار و میزان برخورداری واحد مربوطه .
   7- تشکیل جلسات گروهی حل مسئله با شرکت افراد صاحبنظر و جمع بندی موارد جهت حل مشکلات تامین نیروی انسانی .
   8- هدایت برنامه جذب و تنظیم ذخیره نیروی انسانی سازمان متبوع ( تعیین نیاز وسهمیه واحدها ، استخدام ، قراردادهای کارشناسی ، نقل و انتقال و ماموریت ها ، جابجایی بین واحدها ، تعدیل و خروج از خدمت و صدور و تائید احکام مربوطه ) .
   9- همکاری در طرحهای برآورد عمومی نیروی مورد نیاز براساس دورنمای آتی فعالیت ، توسعه و یا تحدید سازمان .
   10- منعکس نمودن نیازهای سازمان متبوع در قالب پیشنهاد تشکیلات تفصیلی از نظرکیفی ( عناوین مشاغل ) و کمی ( تعداد پست های سازمانی ) واحدهای ارائه خدمت .
   11- جمع بندی و گرد آوری نیازهای اختصاصی نیروی انسانی مجموعه سازمان متبوع ( بتفکیک هرعنوان شغلی ) و تعیین اولویتهای نیروی انسانی درمقاطع زمانی مشخص .
   12- تعیین استراتژی های جذب نیرو و انواع ارتباطات استخدامی برحسب نوع و ماهیت مشاغل ، کیفیت منابع در دسترس و اولویتها ( نیروهای ثابت ،قراردادی و خرید خدمت ، پیمانی و ….. )
   13- برنامه ریزی و انجام امور کارشناسی درزمینه تعیین ضوابط و چارچوبهای انتخاب و به گزینی نیروی انسانی .
   14- پیش بینی اقدامات و سازماندهی منابع لازم جهت تحقق موارد فوق و پیگیری فراهم نمودن آنها.
   15- ارائه پیشنهاد و تدوین پیش نویس قوانین و مقررات و راه کارهای مربوط به تامین ، جذب و روش های استخدام نیروی انسانی و ارسال آن به مراجع قانونی ذیربط و پیگیری موارد تا مرحله تصویب .
   16- هماهنگی و انجام اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوزهای استخدامی از مراجع ذیربط .
   17- تعیین سهمیه مجوز استخدام با توجه به وضعیت نیروی انسانی و مقادیر شاخص های مرتبط در هریک از واحدهای تابعه .
   18- نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه درمورد نحوه جذب ، تامین ، توزیع و سازماندهی منابع انسانی و تحقق شاخص های هدف ومقرر در برنامه های توسعه و سیاستهای مندرج در برنامه های تحول اداری .
   19- تهیه و تدوین دستورالعمل و آئین نامه های اجرایی جهت بهبود نظام های مدیریت تامین و توزیع منابع انسانی بخش .
   20- مطالعه قوانین و مقررات و شناسایی محدودیت ها و مشکلات مربوطه و تنظیم پیش نویس اصلاحی جهت ارسال به مراجع ذیربط قانونی در حیطه وظایفه محوله شغلی .
   21- پاسخگویی درمورد استعلامات واصله و ابهامات ذینفعان در زمینه قوانین و مقررات ، بخشنامه های صادره و طرحهای محوله و تهیه دستورالعمل های اجرایی مورد لزوم .
   22- فعالیت و تلاش مستمر در جهت بهینه سازی امور و استقرار روش ها و فرایند های مطلوب انجام کار در حوز فعالیت محوله.
   23- شرکت در جلسات کارشناسی و استفاده از پینشهادات گروه های صاحبنظر و متخصصین درزمینه اجرای امور محوله.
   24- مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی زمان بندی شده و گزارشات ادواری عملکرد واحد مربوطه.

   ج) حوزه بکارگیری منابع انسانی :
   1- تعیین اولویت های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مدیریت بکارگیری منابع انسانی و جهت دهی به مطالعات مذکور .
   2- نظارت و هدایت اجرای طرحها و پروژه های محوله مرتبط با وظایف شغلی ( موضوع مدیریت بکارگیری منابع انسانی ) .
   3- بررسی مشکلات و محدودیت های قانونی و ارائه پیش نویس اصلاحیه قوانین حاکم برتعهدات نیروی انسانی .
   4- تعیین شاخص های مربوط برای نظارت بر بکارگیری نیروهای متعهد.
   5- تهیه و تدوین دستورالعمل و آئین نامه های اجرایی جهت بهبود نظام های مدیریت بکارگیری منابع انسانی بخش.
   6- بررسی گزارشات فرایند نظارت عملکرد واحدها.
   7- تشکیل کمیته های قانونی و جمع بندی تصمیمات متخذه ( نقل و انتقال و ….)
   8- انجام تحقیق و مطالعه در خصوص برآورد میزان کاهش نیروی انسانی در مقاطع زمانی حال و آینده .
   9- شناسایی و ارائه طرحهای کاربردی و تدوین دستورالعمل درزمینه ساماندهی ، جابجایی و ضوابط نقل وانتقالات نیرو .
   10- مشارکت در انجام مطالعات مربوط به شرایط کار ( تعیین میزان و دامنه ساعات کارشغلی ، میزان مطلوب سالهای خدمت و طرحهای تشویق خروج از خدمت و … )
   11- مطالعه قوانین و مقررات و شناسایی محدودیت ها و مشکلات مربوطه و تنظیم پیش نویس اصلاحی جهت ارسال به مراجع ذیربط قانونی در حیطه وظایفه محوله شغلی .
   12- پاسخگویی درمورد استعلامات واصله و ابهامات ذینفعان در زمینه قوانین و مقررات ، بخشنامه های صادره و طرحهای محوله و تهیه دستورالعمل های اجرایی مورد لزوم .
   13- ارائه گزارشات ادواری از نتایج و دستاوردهای عملکرد در رابطه با وظایف شغلی محوله ( گزارشات تحلیلی و آماری )
   14- همکاری در برنامه ریزی واجرای سمینارها و کارگاههای آموزشی مرتبط با وظایف شغلی .
   15- فعالیت و تلاش مستمر در جهت بهینه سازی امور و استقرار روش ها و فرایند های مطلوب انجام کار در حوز فعالیت محوله.
   16- شرکت در جلسات کارشناسی و استفاده از پیشنهادات گروه های صاحبنظر و متخصصین درزمینه اجرای امور محوله.
   17- مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی زمان بندی شده و گزارشات ادواری عملکرد واحد مربوطه.

   د ) حوزه نگهداشت منابع انسانی :
   1- تعیین اولویت های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مدیریت نگهداشت منابع انسانی و جهت دهی به مطالعات مذکور.
   2- نظارت و هدایت اجرای طرحها و پروژه های محوله مرتبط با وظایف شغلی ( موضوع مدیریت نگهداشت منابع انسانی ) .
   3- تشکیل جلسات گروهی حل مسئله با شرکت افراد صاحبنظر و جمع بندی موارد جهت حل مشکلات نگهداشت منابع انسانی .
   4- تهیه و تدوین دستورالعمل وآئین نامه های اجرایی جهت بهبود نظام های مدیریت نگهداشت منابع انسانی بخش .
   5- نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات واصله کارکنان موسسات و واحدهای تابعه سازمان متبوع با موضوع مدیریت امور کارکنان .
   6- هدایت امور و همکاری در بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ، لوایح و پیش نویس های واصله و تنظیم پیشنهادات اصلاحی .
   7- رسیدگی به امور محوله در مورد سرپرستی واحد کنترل سازمانی کارکنان ( حضور و غیاب ، مرخصی ، معذوریت ها و امور انضباطی و تخلفات اداری )
   8- تهیه و تائید صدور احکام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان اعم از ( ثابت – قراردادی ).
   9- ارائه پیشنهادات اصلاحی در مورد ارتقاء وضعیت حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان بخش حسب شرایط .
   10- تنظیم مزایای متعلقه شغلی براساس نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان .
   11- هماهنگی با مدیریت مالی و بودجه در جهت برآورد و تامین اعتبارات مورد لزوم جهت ارتقاء مزایای کارکنان .
   12- تهیه و تنظیم ابلاغ های مقامات و کارکنان در سازمان متبوع و نظارت بر صدور معرفینامه های اشتغال بکار .

   ه) حوزه توسعه منابع انسانی :
   1- تعیین اولویت های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه توسعه منابع انسانی و جهت دهی به مطالعات مذکور .
   2- نظارت و هدایت اجرای طرحها و پروژه های محوله مرتبط با وظایف شغلی (موضوع مدیریت توسعه منابع انسانی )
   3- تشکیل جلسات گروهی حل مسئله با شرکت افراد صاحبنظر و جمع بندی موارد جهت تعیین اولویت های وحل مشکلات توسعه منابع انسانی واحدهای تابعه .
   4- تهیه و تدوین دستورالعمل وآئین نامه های اجرائی جهت بهبود نظام مدیریت توسعه منابع بخش.
   5- برنامه ریزی و اقدام درزمینه بهسازی نظام توسعه عملکرد کارکنان متناسب با شرایط خاص بخش.
   6- سازماندهی و تنظیم برنامه های آموزشی ( عمومی ، بدو و حین خدمت ، اختصاصی توانمند ساز و کارآموزی شغلی )
   7- اقدام و هماهنگی بمنظور ایجاد امکان برقراری دوره های آموزشی و اعزام کارکنان ستاد وصف به دوره های مذکور .
   8- تنظیم موافقتنامه بین واحدهای تابعه و نظارت بر فرایند آموزش کارکنان .
   9- هدایت فرایند و امور مرتبط با ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان متبوع
   10- اجرای برنامه اعمال امتیازات شغلی و اعطای مزایای متعلقه براساس نتایج فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان .
   11- تشکیل کمیته های قانونی و جمع بندی تصمیمات متخذه (‌کمیته های ترفیع ، ارتقاء وانتصابات ، طرح تبیین ……. ).

    

   تعداد بازدید :257
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • پیوند ها
  سیستم جامع مدیریت منابع انسانی ،پشتیبانی و رفاه
  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی
  سازمان شهرداری مشهد مقدس
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,039,161
  تعداد بازدید امروز : 11
  تعداد بازدید دیروز : 47
  آخرین به روزرسانی : 1398/10/18 10:29
 • تماس با ما
  تلفن :31292262-32250309
  فاکس :32229481
  رایانامه :Emp@mashhad.ir
  آدرس :

  میدان شهداء -ساختمان مرکزی شهرداری - طبقه مثبت 1 - اتاق 114

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوا: اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد